Leveringsvoorwaarden Speelgoed voor goed kinderspel
mandala-100x100

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relaties tussen de klant (koper) en We Rock! Wooden Toys (verkoper).

Voorafgaande bepalingen 

De koper is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de producten van de verkoper nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. De koper is eveneens bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De koper aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van internet of enig ander medium, als gevolg van voormelde risico’s.

Indien onverschillig welke bepaling van onderhavige voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het feit dat de verkoper nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover de verkoper krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert de verkoper niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

De verkoper behoudt zich ten alle tijde het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke reservatie na een wijziging, houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden.

Elektronische communicaties en back-ups kunnen als bewijsvoering dienen.

Identiteit verkoper

De verkoper is We Rock! Wooden Toys en heeft haar maatschappelijke zetel te 2330 Merksplas, Het Steeke 8. Ze is ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer 0692.829.824. Het BTWnummer is BE0692.829.824. Webwinkel “Speelgoed voor Goed Kinderspel” is eigendom van de verkoper.

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk en door ons ondertekend schriftelijk andersluidend beding.

Aanbod en assortiment

Het aanbod is enkel bestemd voor een normaal gebruik door de koper.

Afbeeldingen van de producten zijn louter illustratief en decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De verkoper levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.

Ondanks het feit dat de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via De verkoper, bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkaardige gebreken.

Offertes en aanvaarding van de bestelling

Alle offertes zijn vrijblijvend. De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat de verkoper deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat de verkoper begonnen zijn met de uitvoering ervan.

De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen ten allen tijde aan te passen of te corrigeren.

De koper betaalt de prijs die geldt op de dag van reservatie. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De betaling is onderworpen aan de algemene voorwaarden vermeld op de factuur. De koper verklaart zich akkoord met de gegevens vermeld op de factuur.

Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. 

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en indien de levering van de producten aanleiding geven tot extra kosten worden deze ten laste gelegd van de koper.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling op kosten van de koper.

Waarborg ten aanzien van consumenten

De consument is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.

We garanderen dat onze producten voldoen aan je bestelling en aan de normale verwachtingen die je kan hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. We garanderen ook dat onze producten conform alle wetten zijn die gelden op het moment van je bestelling.

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg ingeval van consumentenkoop, voorzien in het Burgerlijk Wetboek (art. 1649 bis tot en met art. 1649octies). De garantie laat de wettelijke rechten inzake de verkoop van consumptiegoederen onverlet.

De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Klachten dienen om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: binnen de twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Binnen die twee maanden moet de koper het product ook terugzenden aan de verkoper.

De koper heeft recht op herstelling of vervanging van het product zonder bijkomende kosten (de koper kiest zelf in functie van wat mogelijk en redelijk is). Enkel wanneer herstelling of vervanging buitenproportioneel of onmogelijk is, of wanneer die niet binnen een redelijke termijn kan gebeuren, heeft de koper het recht om een korting of terugbetaling te eisen.

Als het om een klein gebrek gaat, kan de koper geen terugbetaling eisen.

Als het gebrek in de eerste 6 maanden wordt vastgesteld, gaat de verkoper ervan uit dat het gebrek al sinds de levering bestaat. De verKoper moet het tegendeel bewijzen als hij niet akkoord is. Als de vaststelling na 6 maanden na de levering gebeurt, moet de koper bewijzen dat het gebrek er al was op het moment van de levering.

De verkoper heeft geen verantwoordelijkheid t.o.v. de koper als:

  • de Koper de producten niet heeft gebruikt waarvoor ze bestemd zijn;
  • het product aangepast, bewerkt of hersteld is;
  • het product beschadigd is door de Koper, al dan niet met opzet;
  • het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normaal gebruik.

Klachten dienen schriftelijk gericht te worden aan We Rock! Wooden Toys, Het Steeke 8 te 2330 Merksplas.

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Pim Pom Pimpernel te 2330 Merksplas, Het Steeke 8. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Privacy

De verkoper verbindt zich ertoe de gegevens van de koper uitsluitend te gebruiken om communicaties van De verkoper toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken.  De gegevens van de koper worden bewaard in de klantenlijst van De verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. De koper kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en de koper kan weigeren dat De verkoper van zijn gegevens gebruikt maakt om je informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Verantwoordelijke van de klantenlijst van De verkoper: We Rock! Wooden Toys, Het Steeke 8, 2330 Merksplas.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd, in bijzonder de Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, het Vredegerecht van het kanton Turnhout en de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout  en zulks volgende de bevoegdheidsbepalingen van het gerechtelijk wetboek.


Over
Contact

OPGELET! Deze site gebruikt cookies of aanverwante technologieën.

Verander je browser instellingen als je hier niet meer akkoord gaat. Meer info

Ik begrijp het